Strona główna

Konsultacje społeczne w Gminie Mokrsko.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach ogłoszonych na niniejszej stronie. Ogłaszane będą konsultacje z mieszkańcami oraz z NGO. Na czas trwania konsultacji zostaje uruchomione moderowane  forum dyskusyjne, na którym po rejestracji można zadawać pytania w temacie danej konsultacji.

Zasada publikacji informacji o konsultacjach

Konsultacje planowane oraz wnioski o przeprowadzenie konsultacji publikowane są najpierw w dziale „Konsultacje społeczne” w kategorii „Konsultacje planowane / wnioski”. W momencie rozpoczęcia konsultacji, informacja jest przenoszona do kategorii „Konsultacje w toku” oraz zostaje uruchomione forum konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji informacja trafia do kategorii „Konsultacje zakończone”, a forum zostaje zablokowane tylko do odczytu. Reasumując w konsultacjach zakończonych znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzonych  i zakończonych przez Urząd Gminy Mokrsko konsultacjach społecznych.

Definicja konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

 1. informowanie o zamierzenia/planach,
 2. prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
 3. wymiana opinii,
 4. znajdowanie rozwiązań,
 5. informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:

 1. samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
 2. samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
 3. samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.
 4. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub – jeszcze lepiej – w wieloletnim programie współpracy.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w rządzie są przepisy ustaw o:
 1. działach administracji rządowej z 4 września 1997 roku
 2. Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku
 3. związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku
 4. organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku